Ismét elérhető Vas megyében a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás

Mi a támogatás célja?

A munkaerőpiaci programban a meghatározott feltételeknek megfelelő álláskereső személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

Kinek nyújtható?

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:

 • aki álláskereső,
 • aki rehabilitációs ellátásban részesül és
 • aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel egyéni vállalkozás keretében, egyéni cég tagjaként, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő vállalkozáshoz csatlakozással) oldja meg.

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a kérelmező támogatható, aki legalább egy naptári éve létrehozott, s a hivatkozott naptári évben nem veszteséggel működő, csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt nem álló, továbbá esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozással nem rendelkező társas vállalkozáshoz, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként csatlakozik.

A támogatás nyújtása szempontjából egyéni vállalkozó, aki

 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében;
 • a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély, a gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély (egészségügyi vállalkozó),
 • a közjegyző a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja);
 • az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);
 • az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;
 • ügyvéd, európai közösségi jogász.

Nem támogatható az a kérelmező:

 • akinek a kérelme nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a tájékoztatóban megfogalmazott egyéb feltételeknek, vagy
 • a kérelmében és/vagy a hatósági szerződés megkötése során valótlan adatot közöl (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is visszavonásra kerül), vagy
 • aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, vagy
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, vagy
 • akinek az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, vagy
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, vagy
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási, vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) rendelet 6. §-ban meghatározott nehéz helyzetben levőnek minősül,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • aki a nyilatkozatai alapján nem részesülhet támogatásban,
 • annak, aki olyan gazdasági szervezetbe kíván belépni, amely jogi személy esetén nem minősül átlátható szervezetnek,
 • aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvénynek,
 • aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez kéri a támogatást, de a támogatási kérelem benyújtásakor már mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal

A vállalkozás indítását elősegítő támogatás formái:

Kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a támogatás folyósításának kezdő időpontjában érvényben lévő kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás,

A támogatás folyósítása:

A támogatás a hatósági szerződés aláírása után havi rendszerességgel, utólag, a tárgyhót követő hónapban, legfeljebb hat hónap időtartamban kerül folyósításra a támogatott vállalkozói bankszámlájára vagy lakossági folyószámlájára.

A támogatás a vállalkozóvá válás napjától kezdődően állapítható meg, így a támogatás folyósításának kezdő napja:

 1. a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói nyilvántartásba vételének a napja,
 2. minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a

A szerződésszegés jogkövetkezményei:

Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától az állami foglalkoztatási szerv a teljesítés napjáig késedelmi kamatot is felszámít, kivéve a késedelem azon időszakát, amíg a végrehajtás az állami adó- és vámhatóság előtt folyamatban van. Az állami adó- és vámhatóság az előtte folyó végrehajtási eljárásban a követelés összege után késedelmi pótlékot számít fel.

A kérelem benyújtásának helye, a kérelem elbírálása

A kérelmet 1 db eredeti példányban a járási hivatal állami foglalkoztatási szerveként eljáró foglalkoztatási osztálya által biztosított iratminta alapján elkészített üzleti tervvel és egyéb csatolandó mellékletekkel együtt kell benyújtani (nem elektronikus ügyintézés esetében személyesen vagy postai úton) a kérelmet benyújtó személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára.

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a kérelmező és járási (fővárosi kerületi) hivatal hatósági szerződést köt.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon mentorainkhoz vagy a járási hivatalok foglalkoztatási osztályának munkatársaihoz.

Zsuzsanna Dr. Biroszné Móritz

Szerkesztő

Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum szakmai vezető

birosz-zsuzsa -nak összesen 181 bejegyzése van.Összes bejegyzés az írótól: birosz-zsuzsa